ISO 9001 корисници

Бр. Институција Исо 9001
1 Агенција за  планирање на просторот ISO 9001:2008
2 Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги MKS EN ISO 9001:2015
3 Агенција за вработување на Република Македонија ISO 9001:2015
4 Агенција за електронски комуникации ISO 9001:2015
5 Агенција за млади и спорт ISO 9001
6 Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Битола МКС EN ISO 9001:2015
7 Агенција за стоковни резерви ISO 9001:2015
8 Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ISO 9001:2015
9 Агенција за цивилно воздухопловство Скопје ISO 9001
10 Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев МКС EN ISO 9001:2015
11 Апелационен  суд Скопје MKS EN ISO 9001:2015
12 Апелационен суд Битола ISO 9001:2015
13 Апелационен суд Гостивар ISO 9001:2015
14 Апелационен суд Штип ISO 9001:2015
15 Влада на Република Македонија – Секретаријат за европски прашања ISO 9001
16 Влада на Република Македонија – Секретаријат за законодавство MKC EN ISO 9001:2015
17 Град Скопје ISO 9001:2015
18 Детска градинка Бамби Македонска Каменица ISO 9001:2015
19 Детска градинка Димче Мирчев Велес ISO 9001-2015
20 Дирекција за технолошки индустриски развојни зони ISO 9001:2015 и ISO 37001:2017
21 Државен архив на Република Македонија ISO 9001:2015
22 Државен Универзитет Гоце Делчев – Штип ISO 9001:2015
23 Државна комисија за  спречување на корупцијата ISO 9001:2008
24 Државна комисија за жалби по јавни набавки ISO 9001:2015
25 Државно правобранителство на Република Македонија ISO 9001:2008
26 Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност-Кочани ISO 9001:2008
27 Јавна општинска установа за деца-Детска градинка ,,Ацо Караманов,,-Радовиш ISO 9001:2015
28 Јавна установа Дом за доенчиња и мали деца- Битола ISO 9001
29 Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Македонски Брод ISO 9001:2015
30 Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа Битола ISO 9001
31 ЈЗУ  Универзитетска Клиника за нефрологија-  Скопје ISO 9001:2009
32 ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина “13 Ноември“ Скопје ISO 9001:2010
33 ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби   Скопје MKC EN ISO 9001:2008 MKC EN ISO 15189:2013
34 ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија Скопје ISO 9001
35 ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија Скопје МКС EN ISO 9001:2015
36 ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија – Скопје ISO 9001:2008
37 ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија  – Скопје ISO 9001:2009
38 ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат – максилофацијална хирургија Скопје ISO 9001:2009
39 ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско-емисиона томографија на Република Северна Македонија ISO 9001:2015
40 ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија   Скопје ISO 9001:2008
41 ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово MKC EN ISO 9001:2015
42 ЈОУ Библиотека „Искра“ Кочани ISO 9001
43 ЈП за водоснабдување Студенчица Кичево ISO 9001:2015
44 ЈП за комунално-производни и услужни работи Исар ПО Штип ISO 9001:2015
45 ЈП Македонска радиодифузија MKC EN ISO 9001:2015
46 ЈУ Детски дом 11 Октомври Скопје ISO 9001:2008
47 ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско с.Банско Струмица ISO 9001:2008
48 ЈУ Завод за социјални дејности Скопје MKS EN ISO 9001:2015
49 ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа  неготино ISO 9001:2015
50 ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово ISO 9001:2015
51 ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија ISO 9001:2015
52 ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово ISO 9001:2015
53 ЈУ Меѓуопштински центар за Социјална работа на Град Скопје MKC EN ISO 9001:2015
54 ЈУ од Областа на здравството запотребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиники, завод и ургентен центар-Скопје MKC EN ISO 9001:2008
55 ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип ISO 9001:2015
56 Комисија за хартии од вредност на Република Македонија ISO 9001:2015
57 Министерство за култура ISO 9001
58 Министерство за надворешни работи ISO 9001:2008
59 Министерство за транспорт и врски – Државен инспекторат за транспорт и сообраќај ISO 9001
60 Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција ISO 9001:2008
61 Министерство за финансии – Царинска управа ISO 9001:2015
62 Национална агенција за европски образовни програми и мобилност ISO 9001:2015
63 Општина Аеродром МКС EN ISO 9001:2015
64 Општина Берово MKS EN ISO 9001:2015
65 Општина Гази Баба МКС EN ISO 9001:2015
66 Општина Карпош ISO 9001:2015
67 Општина Прилеп ISO 9001:2015
68 Општина Центар Скопје MKC EN ISO 9001:2009
69 Општински ученички дом Професор Мијалковиќ  Куманово ISO 9001:2015
70 Основно училиште Григор Прличев  Општина Гази Баба ISO 9001:2000
71 Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија МКС EN ISO 9001:2015
72 УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП MKS EN ISO 9001:2015
73 Универзитет Св.Климент Охридски Битола ISO 9001:2015
74 Фонд  за осигурување на депозити МКС EN ISO 9001:2015
75 Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија MKC EN ISO 9001:2015
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support